Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden SoulSumana Creatief & Intuïtief Leven

Artikel 1  Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SoulSumana Creatief & Intuïtief Leven hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Cliënt waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2   Werkdagen, annulering, verplaatsing en omzetting consulten.

2.1. De werkdagen van de praktijk zijn op afspraak.

2.2. Indien een consult niet eerder dan binnen twee werkdagen voordat het consult zou gaan plaatsvinden wordt geannuleerd of verplaatst, wordt desalniettemin de gehele consultprijs van het geannuleerde of verplaatste consult in rekening gebracht.

2.3. Het is mogelijk een live sessie om te zetten in een skype- of telefonisch consult (van dezelfde duur als de oorspronkelijk geboekte tijd). Client dient dit maximaal 1 werkdag voor aanvang van het consult kenbaar te maken via e-mail of telefoon. Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht. Besluit cliënt het live consult te verplaatsen of te annuleren, dan geldt het geschrevene in artikel 2.2.

Artikel 3   Annulering Workshops, opleidingen en/of cursussen

3.1. Bij annulering door Cliënt zelf wordt voor aanvang van de opleiding, workshop, weekend en/of cursus vijftig procent van het opleidings-en/of cursus-en/of workshopbedrag in rekening gebracht, tenzij in overleg met Roos voor hetzelfde bedrag als betaald een andere training of traject wordt geboekt bij SoulSumana. Bij annulering twee weken voor aanvang van de opleiding, cursus of workshop, wordt het gehele cursus, opleiding en /of workshop bedrag in rekening gebracht.

3.2. In principe wordt er aan Cliënt geen (gedeeltelijke) restitutie verleend wanneer Cliënt bij opleidingen, cursussen, workshops en/of activiteiten zelf besluit niet aan het gehele programma deel te nemen.

Artikel 4.  Het coaching traject

4.1. Een Coaching traject wordt op maat gemaakt en de client heeft recht op de afgesproken uren/dagen. De door cliënt geboekte duur wordt bij het begin van het traject in rekening gebracht. Eventuele uitloop van elk consult wordt per vijftien minuten naar rato in rekening van het traject gebracht. Roos kan te allen tijde het traject aanpassen wanneer dit in de energie nodig is!

4.2. Voor elke boeking van een consult uit het coaching traject zijn de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in Artikel 2 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

4.3. Het coaching traject is zes maanden geldig. Als begindatum/aanvangsdatum geldt de factuurdatum. Na deze zes maanden kunnen geen consulten vanuit het traject meer geboekt worden; eventueel nog openstaand saldo vervalt, restitutie is niet mogelijk.

4.4. Indien Cliënt overgaat tot annulering van het traject, nadat Cliënt reeds één of meer consulten heeft afgenomen, is restitutie van het openstaand saldo niet mogelijk.

4.5. Bij annulering van het coaching traject brengt Gebruiker € 50,00 [zegge: vijftig euro] administratiekosten in rekening.

Artikel 5   Offertes en aanbiedingen

5.1. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 6   Intellectuele eigendom

6.1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.

6.2. Op al het materiaal op de website (inclusief de Webshop, Insta, Linked-Inn en Facebook) van SoulSumana Creatief & Intuïtief Leven berust het copyright bij Roos Barquioua.

6.3. Het is toegestaan om voor eigen gebruik een kopie of afdruk te maken van het materiaal op de website. Het is niet toegestaan om dit materiaal in enige vorm ter beschikking aan anderen te stellen, te reproduceren of te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van Roos Barquioua.

Artikel 7   Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

7.1. Soulsumana ( ook genoemd als gebruiker in deze voorwaarde ) is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen, indien Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Cliënt niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

7.2. Voorts is SoulSumana bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

7.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SoulSumana op Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.4. Indien SoulSumana tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.5. Indien de ontbinding aan Cliënt toerekenbaar is, is SoulSumana gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 8   Overmacht

8.1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

8.3. SoulSumana kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 9   Betaling

9.1. Betaling van cursussen en opleidingen dient veertien dagen voor aanvang van die cursus en/of opleiding volledig te zijn ontvangen door Gebruiker, bij gebreke waarvan Cliënt niet kan deelnemen aan de betreffende cursus en/of opleiding.

9.2. Betaling van Webinars of Online lessen dienen 12 uur voor aanvang van de training/les volledig te zijn ontvangen door SoulSumana, bij gebreke waarvan Cliënt niet kan deelnemen aan het betreffende Webinar.

9.3. Betaling dient steeds te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven.

Artikel 10  Aansprakelijkheid

10.1. Indien SoulSumana aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2. SoulSumana is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

10.5 Adviezen, werkmethodes, meditaties, Webinars, workshops, cursussen, opleidingen en consult garanderen geen genezing en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van een reguliere behandelwijze en/of medische en/of psychiatrische hulpverlening.

10.6 Het doen en/of beluisteren van meditaties, podcast en/of Webinars geschiedt op eigen risico en valt binnen de eigen verantwoordelijkheid van Cliënt, zo ook het volgen van workshops, cursussen, trainingen.

10.7 Bij de uitvoering van de dienstverlening van Gebruiker is sprake van een inspanningsverplichting.

Artikel 11    Geheimhouding

11.1. Informatie verstrekt tijdens elk persoonlijk consult wordt vertrouwelijk behandeld. Gegevens van cliënt worden zonder nadrukkelijke toestemming van cliënt nooit aan derden verstrekt.

11.2. Informatie verstrekt door cliënt via blog, website of openbaar webinar kan zonder voorafgaande toestemming van cliënt anoniem door Soul Sumana Happy&Healthy Living openbaar worden gemaakt. Bronvermelding geschiedt alleen met toestemming van cliënt.

Artikel 12    Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13   Vindplaats en wijziging voorwaarden

13.1. Deze voorwaarden zijn te downloaden via https://www.soulsumana.com/ of op te vragen bij SoulSumana.

13.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

13.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.